Hotline + 45 90 13 00 11 (kr. 2,00/min.)

Kontakt os

Hjem Nyheder Din GLS

Almindelige betingelser Pakke-Shop

Almindelige betingelser for General Logistics Systems Denmark A/S (herefter kaldet “GLS Denmark”) for Pakke-Shop kunder, gældende pr. 1. maj 2006.

§1 Anvendelse
1.1 Nærværende betingelser gælder for alle aktiviteter udført af GLS Denmark i forbindelse med forsendelse, håndtering, omladning, oplagring og alle arrangementer vedrørende transport af pakker i Danmark og inden for GLS-netværket, uanset om disse udføres af GLS Denmark eller af en tredjepart udpeget af GLS Denmark – herunder de enkelte Pakke-Shops.
GLS-netværket er et netværk mellem virksomheder, der er en del af koncernen General Logistics Systems B.V. og andre netværkspartnere. Aftaler udover nærværende almindelige betingelser er kun gyldige, hvis skriftlig aftale indgås.
1.2 Hvis nogen af bestemmelserne indeholdt i nærværende standardkontraktbetingelser viser sig at være ugyldige, skal det ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser. En ugyldig bestemmelse skal erstattes af en gyldig bestemmelse med et tilnærmelsesvist lignende kommercielt indhold og formål.
1.3 GLS Denmark er ansvarlig i henhold til de til enhver tid gældende regler i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) ved udførelse af andre opgaver end omfattet af nærværende betingelser, herunder speditionsopgaver, transport af pallegods samt oplagring af gods. NSAB 2000 begrænser GLS Denmarks ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg, og maksimalt SDR 50.000 pr. opgave. Ved oplagring er GLS Denmarks samlede ansvar for skade ved én og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 27). Særlig opmærksomhed henledes endvidere på, at krav mod GLS
Denmark forældes efter 1 år (§ 30), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§ 10).
1.4 Fejlsorterede pakker køres efterfølgende arbejdsdag. Kørsel med fejlsorterede pakker kan, for kundens egen regning, køres via vores datterselskab GLS Stafetten. Pris og booking på tlf. 70 22 70 22.

§2 Serviceydelser
2.1 I Pakke-Shoppen kan sendes pakker, som max. vejer 20 kg, har en længde på max. 2 meter, en højde på max. 0,6 meter og en bredde på max. 0,8 meter. Pakkens længde + omkreds må ikke overstige 3 meter.
2.2 Der kan ikke sendes pakker pr. efterkrav. Værdiforsikring er ikke mulig.
2.3 Der udstedes kvittering ved indlevering af pakker i Pakke-
Shoppen.
2.4 Pakker til modtagere i Danmark leveres normalt på førstkommende hverdag mellem kl. 08.00 - 16.00 efter anvisning på pakkesedlen. Levering lørdag og søndag finder ikke sted.
2.5.1 Pakker til private modtagere udleveres til modtager eller til et voksent medlem af modtagers husstand. Er modtageren en institution, organisation, forening eller lignende, afleveres pakken til de personer på adressen, der fremstår som legitimerede til at tage imod forsendelser. Er modtageren en erhvervsdrivende, så afleveres pakken i modtagerens normale varemodtagelse. Levering til postbokse accepteres ikke.
2.5.2 Pakker udleveres til modtager mod kvittering efter anvisning på pakkesedlen.
2.5.3 I tilfælde, hvor modtageren har givet en fuldmagt til GLS
Denmark med angivelse af et alternativt leveringssted, skal pakken betragtes som leveret, når pakken er leveret til det sted, der er angivet i fuldmagten.
2.6 GLS Denmark er ikke ansvarlig for manglende levering, såfremt den manglende levering skyldes forhold, som GLS ikke bærer risikoen for.
2.7 Udlandspakker kan sendes til EU-lande med undtagelse af Grækenland, Vatikanstaten, San Marino, Cypern, Malta og Monaco samt alle europæiske øer med undtagelse af Storbritannien og Irland.

§3 Ansvar
3.1 GLS Denmark er ansvarlig for gods fra det tidspunkt, hvor GLS Denmark mod kvittering overtager godset, og indtil godset afleveres til modtager. Hvis afsender eller modtager deltager i henholdsvis på- eller aflæsningen, begynder GLS Denmarks ansvar først i det øjeblik, godset er anbragt på vognen, respektiv ophører, når aflæsningen påbegyndes.
Det er Pakke-Shoppens ansvar at udfylde og fremlægge pakkeliste til underskrift af chaufføren. Afsender er ansvarlig for, at emballagen kan modstå almindelig transport og sortering.
3.2 GLS Denmark er ikke ansvarlig for skade eller manko på gods, hvis:
a) Fragtbrev eller pakkeliste ikke er udfyldt eller ikke er udfyldt korrekt.
b) Afsender udleverer godset/lader godset afhente uden at få chaufførens kvittering herfor på pakkelisten.
c) Colli, der er bundtet sammen af flere colli med kun én pakkeseddel,hvis et eller flere af colliene bortkommer.
d) Godset er uemballeret, eller mangelfuldt emballeret, se også §4, stk. 3.
e) Godset omfatter våben eller farligt gods kl. 1 med undtagelse af kl. 1.4S. GLS Denmark udfører ikke transport af farligt gods til udlandet.
f) Godset, som følge af sin beskaffenhed, er udsat for at gå til
grunde, beskadigelse eller fordærv.
g) Godset omfatter pelsvarer, guld, sølv, antikviteter, ægte tæpper, malerier og andre kunstgenstande eller rede penge og pengerepræsentativer (taletidskort, værdifulde papirer, billetter, gavekort og lign.).
h) Let fordærvelige eller temperaturfølsomme varer samt levende og døde dyr.
i) Skrøbeligt, flydende og uhåndterligt indhold. Skrøbeligt indhold er teknisk udstyr, herunder computer-, edb- og laserudstyr og lignende, porcelæn, glas og tilsvarende skrøbelige genstande. Uhåndterligt indhold omfatter møbler, barnevogne og lignende, der på grund af genstandens form ikke kan stuves sammen med andre pakker.
j) Told- og udstillingsgods samt carnetvarer.
k) Pakker, hvis forsendelse eller opbevaring overtræder gældende lov eller kræver specialtilladelse.
l) Gods, som har været påfyldt væske, fx. gearkasser, benzintanke og lignende.
3.3 GLS Denmark er alene ansvarlig for forsinkelse, hvis transporttiden udgør mere end den tid, som under de foreliggende omstændigheder med rimelighed kunne påregnes.
3.4 GLS Denmark er yderligere ansvarsfri ved skade på gods, bortkomst eller forsinkelse, der skyldes afsenders eller modtagers egne forhold.

>§4 Emballering
4.1 GLS Denmark er ikke forpligtet til at kontrollere emballagen. Såfremt GLS Denmark ved indleveringen eller afhentningen af en pakke skulle opdage, at den ikke er emballeret forsvarligt, er GLS Denmark berettiget til, efter GLS Denmarks valg, enten at afvise pakken eller kræve, at afsender underskriver en påtegning, hvoraf det fremgår, at pakken fremsendes på afsenders risiko.
4.2 Porcelæn, glas og tilsvarende skrøbelige genstande skal emballeres i en kraftig kasse, der er fyldt op med et velegnet materiale til at beskytte indholdet, for eksempel kugler eller ”chips” af skumpolystyren. Det skal sikres, at der under transporten ikke kan ske gnidninger eller stød enten mellem genstandene i forsendelsen eller mellem genstandene og siderne på emballagen.
4.3 Vin eller andet glasemballeret gods anses for mangelfuldt emballeret, hvis dette ikke er emballeret i type-godkendt emballage. Afsenderen af vinen skal på anfordring dokumentere, at emballagen er typegodkendt. Ved manglende emballering kan GLS Denmark afvise at medtage godset. Ved forsendelse i genbrugsemballage skal alle gamle adressesedler og lignende fjernes.
4.4 Væsker og stoffer, der har let ved at kondensere, skal være anbragt i beholdere, der er fuldstændigt sikrede mod udsivning. Den enkelte beholder skal være anbragt i en særlig solid kasse indeholdende et beskyttende materiale, som er velegnet til at absorbere væsken i tilfælde af brud på beholderen.
4.5 Teknisk udstyr, herunder computer-, edb- og laserudstyr og lignende, skal sendes i en kraftig kasse og skal inde i kassen være emballeret med tætsiddende formstøbt stødabsorberende materiale, f.eks. flamingo. Emballagen skal være tilpasset det pågældende tekniske udstyr, således at det tekniske udstyr er tilstrækkeligt sikret mod stødpåvirkninger og ikke under transporten kan bevæge
sig i forhold til emballagen eller andre genstande i samme
forsendelse.

§5 Afsenders ansvar
5.1 Afsender er ansvarlig for at udfylde alle dokumenter og transportdokumenter korrekt, og for at alle dokumenter udleveres til GLS Denmark. Afsender er ansvarlig for konsekvenserne af fejl ved udfyldelsen.
5.2 Det er afsenders ansvar, at pakken har en emballage, der sikrer, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet ved sædvanlig pakkehåndtering, herunder maskinsortering, og som endvidere forhindrer, at den volder skade på andre forsendelser, GLS Denmark eller tredjemand.
5.4 Har afsender ladet GLS Denmark transportere gods, der er udsat for hurtig fordærvelse eller gods, der kan påføre andre hos GLS Denmark opbevarede eller transporterede effekter skade, er afsender ansvarlig for alle skader, der herved påføres enten GLS Denmark eller tredjemand.
5.5 §3.2 om ansvarsfrihed for GLS Denmark og §5.4 om ansvar for afsender finder tilsvarende anvendelse, hvis afsender lader GLS Denmark transportere gods, der fraviger specifikationer af godset indeholdt i en mellem GLS Denmark og afsender indgået transportaftale. Herudover er afsender erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.
5.6 En skriftlig godkendelse af transport fra en Pakke-Shop eller fra en fragtmand eller chauffør eller stiltiende overdragelse af en pakke svarer ikke til samtykke og udgør ikke afkald på bestemmelsen om udelukkelse fra transport eller begrænsning af ansvar efter nærværende standardbetingelser. Uanset hvilke andre aftaler, som måtte være indgået, tilsidesætter det ikke standardbetingelserne.

§6 Ansvarsbegrænsning
6.1 GLS Denmark yder ikke erstatning, hvis afsender ikke har overholdt kravene i nærværende almindelige betingelser til emballering eller til hvilket indhold, der må være i pakken.
GLS Denmark er aldrig ansvarlig for skade som følge af force
majeure, strejke, lock-out eller andre arbejdsstandsninger, vejrlig, trafikforstyrrelser, eller andre uforudsete begivenheder, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør GLS Denmarks udførelse af transporten.
6.2 Hvis GLS Denmark er ansvarlig efter §3, erstattes godset ved bortkomst eller beskadigelse med indtil kr. 4.500,00 pr. colli. Der ydes alene erstatning for den bortkomne tings værdi (opgjort som kostværdi excl. moms og øvrige afgifter) eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen af pakken. Det påhviler afsender at dokumentere et evt. erstatningskrav.
6.3 Uanset godsets værdi er GLS Denmark ved forsinkelse kun ansvarlig med fragtbeløbet pr. forsinkede colli.
6.4 GLS Denmark er ikke herudover ansvarlig for tab herunder
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
6.5 Hvis skaden er dækket af en af kunden tegnet forsikring, skal kunden samtidig med reklamation overfor GLS Denmark efteranmelde skaden til kundens forsikringsselskab. Forsikringsselskabets dækning går forud for GLS Denmarks ansvar.

§7 Reklamation
7.1 Krav om erstatning skal skriftlig tilstiles GLS Denmark.
7.2 Ved synlig skade eller manko skal reklamation ske straks
ved modtagelsen og ved begrundet forbehold på fragtbrevet/
pakkesedlen. Ved ikke-synlig skade, manko eller forsinkelse skal reklamation ske senest 7 dage regnet fra tidspunktet for transportens afslutning henholdsvis det tidspunkt, hvor transporten skulle have været afsluttet.
7.3 Modtageren skal på modtagers adresse stille beskadiget gods til disposition for GLS Denmark med henblik på GLS Denmarks besigtigelse heraf. GLS Denmark har ret til at kræve det beskadigede gods udleveret med henblik på besigtigelsen. Såfremt det beskadigede gods transporteres af andre end GLS Denmark forinden GLS Denmarks besigtigelse af dette, eller såfremt det beskadigede gods ikke stilles til disposition for GLS Denmark i dets originale
emballage, fortaber afsender sin ret til at gøre erstatningskrav
gældende mod GLS Denmark. Dette er kun gældende for pakker distribueret i Danmark.
7.4 Ved overskridelse af reklamationsfristen fortaber kunden sin ret til at gøre erstatningskrav gældende mod GLS Denmark.

§8 Betaling
Pakker sendt i Pakke-Shoppen betales kontant.

§9 Panteret
9.1 GLS Denmark har tilbageholdelsesret og panteret i gods og efterkravsbeløb, der er under kontrol af GLS Denmark eller med GLS Denmark koncernforbundne selskaber, dels for alle på godset og efterkravsbeløbet hvilende omkostninger – fragt, gebyrer m.v. – dels for samtlige øvrige fordringer på ordregiveren tilhørende GLS Denmark eller GLS Denmarks koncernforbundne selskaber.
9.2 Betales GLS Denmark forfaldne fordringer ikke, er GLS Denmark berettiget til på betryggende måde at lade sælge så meget af godset eller modregne i efterkravsafregningen, så GLS Denmarks samlede fordringer incl. omkostninger dækkes. GLS Denmark skal så vidt muligt i god tid underrette ordregiver om de skridt, GLS Denmark vil foretage med henblik på salg af gods.

§10 Forældelse
Krav mod GLS Denmark skal – idet kravet ellers er fortabt – anlægges inden 1 år. Fristen løber:
a) ved forringelse eller beskadigelse af gods fra den dag, da godset blev udleveret til modtageren,
b) ved forsinkelse, bortkomst eller anden skade fra det tidspunkt, hvor forsinkelse, bortkomst eller anden skade tidligst kunne konstateres.

§11 Værneting
Ethvert krav, som udspringer af en transportaftale indgået med GLS Denmark via Pakke-Shoppen, skal afgøres ved retten i Kolding.

 

 

Fordele

Undtagelser